Политика по качеството

В центъра на вниманието на „ПроАрх” АД винаги ще бъдат клиентите и тяхното безупречно обслужване. Съветът на директорите сега и в бъдеще ще изисква от персонала и всеки, който изпълнява дейности за „ПроАрх” АД:

- Да спазва всички изисквания, приложими към нашите проекти,  услуги и дейности;

- Да предоставя навременна и точна техническа и търговска информация за нашите проекти и услуги на клиентите и всички други заинтересовани лица и непрекъснато да подобрява тяхното обслужване;

- Непрекъснато да усъвършенства техническите параметри на предлаганите от нас проекти и услуги;

- Да развива дългосрочни партньорски отношения с доставчиците и подизпълнителите и в сътрудничество с тях да осигурява все по-добри решения за нашите клиенти;

- Пълноценно да използва системата за управление за максимално точно и навременно постигане на поставените задачи;

- Преимуществено да прилага превенцията като по-ефикасен и по-ефективен метод на работа.

Съветът на директорите разглежда качеството като ключова предпоставка за успеха на „ПроАрх” АД и всеки от Съвета на директорите на това дружество лично се ангажира да провежда тази политика, като поставя все по-високи цели по качеството и да осигурява всичко необходимо за постигането им.