Съдебна палата, гр. Сливница

Местоположение гр. Сливница
Инвеститор Община Сливница
Ръководител обект арх. Радосвета Едрева
Проектантски екип арх. Радосвета Едрева, арх. Христо Пенчев
Година 2005 г.
РЗП 495 м2